وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا – 9

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا

 

همان طور که بیان شد قصد و رضا برای اینکه مؤثر واقع شوند و بتوانند به ایجاد یک ماهیت حقوق بپردازند باید دارای شرایطی باشند برای مثال باید شخص واقعاً قصد ایجاد ماهیت حقوقی را داشته باشد یا این که قصد و رضای خود را اعلام کند ، یا مجبور به ایجاد ماهیت حقوقی نشده باشد که در این جا به بررسی شرایط تأثیر قصد و رضا می پردازیم .

 

الف-وجود اراده

 

همان طور که بیان شد اراده نقش سازندگی و ایجاد را در اعمال حقوقی ایفا می‌کند . می‌آید و ماهیت حقوقی را در عالم اعتبار شکل می‌دهد و ما در عالم خارج شاهد آثار آن هستیم ، اما این که اراده به چه معنی است هم مفهوم قصد را می‌دانیم و هم مفهوم رضا را ، که جمعاً به اراده تعبیر می شود اما این اراده چگونه شکل می‌گیرد و قصد و رضا چه مراحلی را می گذرانند که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کنند که این امر نیازمند تحلیل روانی اراده است .

 

ب- اعلام اراده

 

در قراردادها ، گفته شد که نیت و تمنا و انشاء قلبی ، به تنهایی کارساز نیست . باید آنچه در درون شخص می گذرد ، به گونه ای ابراز شود و پا به جهان خارج و روابط اجتماعی نهد . حقوق به آثار ، واکنش های خارجی شخص می پردازد و نظم پدیده‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد .

 

بی گمان ، اراده باطنی منبع حرکت و آفریننده است ، ولی برای دستیابی به نفوذ حقوقی باید به اجتماع راه یابد .توجیه این ضرورت ، در قراردادها آسان است ، چرا که تراضی زمانی واقع می شود که ارتباط بین دو طرف آن ، برقرار گردد . آنان باید مقصود یکدیگر را بفهمند تا بتوانند ، درباره آن بیندیشند و به توافق برسند . این نتیجه مستلزم اعلام و بیان اراده است ولی در ایقاع که یک اراده کارساز است ، در لزوم اعلام آن تردید می شود . اگر پذیرفته شود که در اعمال حقوقی حکومت با اراده باطنی است و انسان آزاد را تنها خواست او ملتزم می‌کند .

 

در ایقاع نیازی به اعلام این خواست احساس نمی شود ، چرا که منبع التزام را با خود دارد . این تردید ، بر دل پاره ای از حقوق دانان ما نشسته است و آنان را قانع ساخته که اعلام اراده در نفوذ ایقاع و ایجاد التزام اثری ندارد . مبنای استدلال در این عبارت خلاصه می شود که : ایقاع زاییده شده اراده واحد است و اراده دیگری تأثیری در آن ندارد ، بدین جهت نمی تواند کاشف خارجی در تحقق آن مؤثر باشد …

 

وجود کاشف در ایقاع زائد می‌باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است ، مگر آن که قانون در موارد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد[۶۱]۱٫ این گفته در صورتی تمام است که مبنای منحصر تغییر در نظم موجود ، اراده باطنی باشد و ضرورت اعلان اراده ، تنها به دلیل آگاه ساختن طرف عقد یا اثبات انشاء درونی ، مورد توجه قرار گیرد در حالی که می‌دانیم در نظام حقوقی ما ، از این نظر به طور کامل پیروی نشده است .در تعارض دو چهره بیرونی و درونی اراده ، حکومت با اراده درونی است ، ولی اعلام اراده نیز که تنها روزنه ، راه یابی به درون است در تحقق اعمال حقوقی مؤثر است و نقش آن به اثبات محدود نمی شود .

 

پس نتیجه این که : احترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود با هم پیدا می‌کنند ، لازمه امنیت اجتماعی است و جلوگیری از تحمیل تعهدهای ناخواسته بر انسان ، آزادی و استقلال او را تأمین می‌کند .

 

در تزاحم این دو مصلحت ، نمی توان به هیچ کدام بی اعتنا ماند . معیار برتری ، ضرورت هایاجتماعی و مصلحت است که قانون گذار باید به گونه ای آن را رعایت کند . وانگهی در قرارداد نیز برخلاف آنچه که ادعا شده ، ضرورت اعلام اراده تنها به دلیل آگاه شدن طرف قرارداد نیست و خود نیز اثر دارد .

 

به همین جهت ، همین که قبول بیان شود ، عقد و التزام نیز تحقق می‌یابد ، هرچند که ایجاب کننده از آن آگاه نشود ، یعنی اعلام اراده مخاطب ایجاب ، ضروری است . بدون آنکه آگاه شدن ایجاب کننده در آن مؤثر باشد . از این ها گذشته نکته ای که گاه فراموش می شود این است که ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا می‌کند ، حقی به سود دیگری ایجاد می‌کند یا امتیازی را از او می‌گیرد و رابطه ای را بر هم می زند . پس اثرایقاع هیچ گاه محدود به شخصیت و دارایی ایقاع کننده نمی شود و همانند عقد باید در برابر دیگران اثبات و اجرا گردد .

 

در مقام اجرای عمل حقوقی ، دیگران باید از مفاد آن آگاه شوند تا بتوانند آن را رعایت کنند . در مقام اثبات نیز ، باید وجود ایقاع چهره خارجی پیدا کند و به عنوان پدیده اجتماعی احراز شود وگرنه ، یا باید ادعای ایقاع کننده را بدون دلیل پذیرفت یا او را در ناتوانی محض باقی نهاد و این هر دو نتیجه مطلوب و عادلانه نیست .وضع قانون نیز به گونه ای است که ازراه استقراء در احکام آن به خوبی می توان بر لزوم اعلام اراده در ایقاع پی برد و از بحث و ‌جدل‌های نظری بی نیاز شد .

 

ماده ۲۴۷ ق . م رضای باطنی مالک را در تنفیذ عمل فضولی کافی نمی داند و ماده ۲۴۸ می افزاید که اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد کند . ماده ۲۴۹ ‌در مورد ‌در مورد فسخ عقد نیز بر ضرورت اعلام اراده و دخالت آن در وقوع ایقاع تکیه می‌کند . زیرا در آن آمده است : فسخ به هر لحاظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود .

 

در طلاق در ماده ۱۱۳۴ ق . م تصریح می‌کند که : باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . در حالی که می دانیمآگاه شدن و حضور زن در مجلس طلاق اثر ندارد . حال این آگاه شدن جز با اعلام اراده امکان ندارد .

 

در رجوع ازطلاق هم که ایقاع دیگری است ، باز هم ضرورت اعلام اراده به صراحت بیان می شود . رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر آن که مقرون به قصد رجوع باشد .

 

در ماده ۱۱۴۹ از قانون مدنیهدف این استقراء جمع‌ آوری تمام احکام مربوط ضرورت اعلام اراده در ایقاع نیست . ولی همین اندازه نشان می‌دهد که لزوم اراده ‌به این دلیل نیست که آگاه شدن دیگران در وقوع مؤثر است ، چنان که در هیچ یک از این نمونه ها ، آگاهی اشخاص در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد . پس باید پذیرفت که حکم ماده ۱۶۸۰ از ق . م که عزل وکیل را قبل از رسیدن خبر به او مؤثر نمی داند ، استثناء و مبتنی بر مصلحتی ویژه است حکم چندان تکرار شده است که به خوبی نشان می‌دهد ، مقصود بیان قاعده است نه استثناء ، به ویژه مطالعه تاریخ نظریه ها در فقه همراه با اعلام های موجود در قانون ، ذهن را قانع می‌کند که نقش اعلام اراده یک قاعده است و ماده ۱۹۱ قانون مدنی به ویژگی عقد و لزوم تراضی بستگی ندارد[۶۲]۱٫

 

ب – ۱ : اعلام صریح یا ضمنی

 

در ایقاع نیز مانند عقد ، اعلام اراده ممکن است صریح باشد یا ضمنی . قانون مدنی اعلام ضمنی اراده را در بسیاری موارد پذیرفته است از جمله در فسخ می خوانیم : به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن باید حاصل می شود و دو ماده ۴۵۰ و ۴۵۱ از ق . م تصرفاتیرا که نوعاً کاشف از رضای باطنی به معامله یا برهم زدن آن باشد ، رضا یا فسخ فعلی می نامد که نمونه ای از اعلام ضمنی اراده در ایقاع است .

دانلود پایان نامه و مقاله | ماتریکس وضعیتی و پارادایم برای پدیده­ سفر به درون و جستجوی­خود – 2

به عقیده­ی کوربین و اشتراوس (۲۰۰۸)، تفکیک دو سطح اول و دوم کدگذاری یعنی کد­گذاری باز و محوری که در ویرایش قبلی این کتاب (۱۹۹۸) آورده شده، تصنعی بوده و صرفاً با هدف یادگیری در محققین تازه ­کار صورت­ گرفته است. در حین کد­گذاری باز به طور ناخودآگاه ارتباطات بین مفاهیم نیز در ذهن پژوهشگر شکل ‌می‌گیرد(۳۰).

 

در حین کدگذاری، یادآورها نیز نگارش می­شدند. یادآور زیر بر اساس پاراگراف فوق در نرم افزار درج گردید.

 

یادآور

 

با ورود به منزل مرحله­­دیگری از بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی آغاز می شود، ­که ضمن مشکلات خاص بیمار، حمایت­ها و تدابیر خانواده در گذر از این مرحله نقش اساسی دارد. دردهای جسمی کمتر شده و نوع دیگری از درد که شاید بتوان اسم آن را درد عاطفی گذاشت بروز می­ کند. رنج جسمی به سوی رنج ذهنی شیفت پیدا می­ کند.

 

در نگارش یادآور فوق­ الذکر، در بالا در واقع محقق کد­های به دست آمده را با هم مرتبط ساخته است. همچنین در این یادآور فرضیه­ «بروز درد عاطفی یا شیفت رنج جسمی به رنج ذهنی در منزل» بر اساس ارتباط این مفاهیم با یکدیگر مطرح شده است که البته در مصاحبه های بعدی مورد بررسی قرار گرفت بر همین اساس کدگذاری محوری نیز به صورت همزمان با کدگذاری باز به صورت تفکر بر ارتباط بین مفاهیم انجام گرفت. در پژوهش حاضر، کدهای سطح اول، مرتب با هم­دیگر مقایسه شده و کدهای مشابه در یک طبقه قرار می­گرفتند؛ آنگاه هر طبقه با سایر طبقات مقایسه می­شد تا اطمینان حاصل شود که طبقات از یکدیگر متمایز هستند .علاوه بر سایر تکنیک­های مذکور، همچنان که ذکر گردید، یادآور نویسی نیز در این مرحله کمک می­کرد. طبقات اصلی بر اساس ویژ­گی­ها و ابعادشان به طبقات فرعی مرتبط شدند. همچنین از طریق فرایند مقایسه­ مداوم محقق سعی نمود، طبقات مشابه را در هم ادغام نماید و طبقات بزرگتر شکل گرفت و داده ­های جدید از نظر شباهت­ها و تفاوت­ها با طبقات قبلی مقایسه شدند تا طبقات از نظر ویژ­گی­ها و ابعاد تکمیل گردند.

 

در کد­گذاری محوری تکیه روی مشخص­کردن یک طبقه(پدیده) با مشخص­کردن شرایطی که به ایجاد آن می­انجامد، قرار دارد که این شرایط عبارت است از:

 

الف) ساختار(زمینه)، به شرایطی اشاره دارد که در آن مسائل، مشکلات ، حوادث و ارتباطات مرتبط با پدیده قرار گرفته یا به وجود آمده است.

 

ب) فرایند، به راهکارهای(استراتژی) کنش/واکنش متقابلی اشاره دارد که در طی زمان افراد، سازمان‌ها و جوامع در پاسخ به مشکلات و مسائل به کار می­ گیرند.

 

ج) پیامدها، در نتیجه­ وجود یا عدم کنش/ واکنش متقابل افراد در پاسخ به مشکلات و یا مدیریت نمودن وضعیتی خاص ایجاد می­شوند.

 

محققین بر این باورند، اشخاص و گروه­ ها در خلاء زندگی یا عمل نمی­کنند، بلکه در چارچوب بزرگتری از شرایط ساختاری قرار دارند و عمل ‌می‌کنند. ساختار(زمینه) و فرایند الزاماً با هم مرتبطند و باید بخشی از توضیح هر پدیده باشند(۳۰).

 

در حین تجزیه تحلیل داده ­ها پژوهشگر موفق به کشف متغییر­هایی گردید که زمینه­ حاکم بر پدیده­ تحت مطالعه بودکه در فصل چهارم به آن پرداخته شده است. به منظور تعیین زمینه و فرایند از ابزار تحلیلی معرفی شده توسط کوربین و اشتراوس (۲۰۰۸)، تحت عنوان ماتریکس وضعیتی [۳۵] و نیزپارادایم کدگذاری استفاده شد(۶۷).

 

به عنوان مثال:

 

طبقه­ی «سفر به درون و جستجوی خود» از طریق کد­هایی که بازگوکننده­ی«شرایط، کنش/واکنش متقابل و پیامد» بودند، به شرح زیر معرفی گردید(تصویر۲-۳).

 

 

 

تصویر۲-۳

 

ماتریکس وضعیتی و پارادایم برای پدیده­ سفر به درون و جستجوی­خود

 

در این مرحله پژوهشگر با مطرح کردن سوالات تلاش می­کرد تا طبقات و زیر طبقات به یکدیگر پیوند داده شوند. در راستای مثال بالا پس از بحث و مرور متعدد بر ویژ­گی­ها و ابعاد پدیده­ فوق؛ طرح سوالاتی نظیر اینکه «چگونه درگیر شدن با پدیده­ سوختگی منجر به

 

  1. coping with burns questionnaire (CBQ) ↑

 

  1. burn specific health scale – brief (BSHS-R) ↑

 

  1. swedish universities scales of personality ( SSP) ↑

 

  1. Revised Self – Monitoring Scale (RSM) ↑

 

  1. SF-36 Health Survey ↑

 

  1. satisfaction with appearance scale(SWAP) ↑

 

  1. Procter ↑

 

  1. Conrad ↑

 

  1. etic view ↑

 

  1. the emic ↑

 

  1. illness constellation model ↑

 

  1. the illness trajectory model ↑

 

  1. loss of self ↑

 

  1. stigma ↑

 

  1. biographical body conception ↑

 

  1. biographical disruption ↑

 

  1. loss of self ↑

 

  1. north american nursing diagnosis (NANDA) ↑

 

  1. Spiritual Health and Life-Orientation Measure ↑

 

  1. life-orientation measure ↑

 

  1. spiritual health measure ↑

 

  1. Jeon ↑

 

  1. Dick ↑

 

  1. MP4 voice recorder ↑

 

  1. observational notes ↑

 

  1. observational notes ↑

 

  1. theoritical notes ↑

 

  1. methodological notes ↑

 

  1. accuracy ↑

 

  1. diversity ↑

 

  1. dimension ↑

 

  1. what is going on here? ↑

 

  1. Substantive Codes ↑

 

  1. In-Vivo ↑

 

مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲ – ۴ – انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود – 5

تحقیقاتی که گزارش آن در انجمن اقتصاد آمریکا در ژانویه ۲۰۰۵ مطرح گردیده است، حاکی از آن است که تکنولوژی جدید به انسان این امکان را داده است تا تصویر برداری تشدید شده به وسیله مغناطیس برای مشخص نمودن وظایف هر بخش از مغز نماید. این کار امکان ثبت لحظه ای فعالیت های مغز را می‌دهد. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می‌دهد را مد نظر قرار دهند.

 

به ‌عنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می‌دهد.

 

اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می‌کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می کند، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر می کنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود.

تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله:

 

الف – عوامل عقلایی:

 

منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش‌بینی ها و غیره می‌باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.

 

ب – عوامل روانشناختی:

 

مشارکت انسان در پدیده تصمیم‌ گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت ، توانایی های او، تجربیات، درک، ارزش‌ها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم‌ گیری می‌باشند.

 

ج – عوامل اجتماعی:

 

موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می‌گذارد، از مسائل مهم تصمیم‌ گیری است. توجه ‌به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.

 

د – عوامل فرهنگی:

 

محیط دارای لایه‌های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگ‌ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزش‌ها تاثیر می‌گذارند.(بابایی زکیلکی ،۱۳۷۹، ۲۰).

 

۲ – ۲ – سطوح تصمیم گیری

 

یک مدیر در طول روز اطلاعات زیادی به او می‌رسد. به صورت کلی می توان گفت که مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیم گیری می کند. نوع اول که اغلب به نام تصمیمات استراتژیک خوانده می شود، تصمیمات مربوط به امور دراز مدتکهتوسط مدیران عالی رتبه اتخاذ می شود ، پیچیده است . اطلاعات مربوط به چنین تصمیماتی، عموما تعریف نشده، غیر مبتنی بر موارد از پیش تجربه شده، با منشا بیرون از سازمان، جمع‌ آوری شده از طرق غیر رسمی می‌باشد . نوع دوم از تصمیمات، اغلب به نام تصمیمات کنترلی مدیریت خوانده شده که توسط مدیران میانی اتخاذ می‌گردد. عموما اطلاعات دریافتی برای این نوع تصمیمات، با معیارهایی از قبیل استانداردهای سازمان و یا بودجه سنجیده می شود. اطلاعات مربوط ‌به این نوع تصمیمات، غالبا متوجه داخل سازمان، کوتاه مدت، تاریخی و ساده تر است. نوع سوم، تصمیمات عملیاتی است. این قبیل تصمیمات براحتی فرموله شده و سیستم های کامپیوتری نیز می توانندکار را راحت تر نمایند.(سعادت، ۱۳۷۲٫ ۴۸ – ۵۲ ).

 

۲ – ۳ – درجه سختی تصمیم گیری

 

درجه سختی و راحتی کار تصمیم گیری به ۴ عامل بستگی دارد:

 

الف – اطلاعات:

 

در برخی از تصمیم گیری ها، تمامی اطلاعات مربوط به مسئله موجود است. اما در برخی دیگر گرچه اطلاعات بالاخره در جایی وجود دارد، اما ما به لحاظ محدودیت در تجزیه و تحلیل آن ها و یا نبود ابزار لازم بدانان دسترسی نداریم. هرچه که اطلاعات کمتر در دسترس باشد، تصمیم گیری ‌مشکل‌تر است .

 

ب – نامعلومی :

 

عموما در مسائل تصمیم گیری با پارامترهایی مواجه می‌شویم که اندازه، جهت و رفتار آنان برای ما کاملا معلوم نیست.

 

به ‌عنوان مثال برای ارائه یک کالای جدید به بازار، واقعا رفتار بازار و استقبال مشتریان برای ما مشخص نیست.

 

ج – منابع کمیاب:

 

در اکثر اوقات و حتی با وجود اطلاعات مکفی و نبود نامعلومی، پدیده کمبود منابع نکته مهمی در تصمیم گیری است. وقتی که منابع برای تولید کمیاب است و ما با راه حل های رقابتی متعدد روبروئیم، در حقیقت ما با مشکل ارزشیابی هرکدام از منابع و سپس تصمیم گیری روبروئیم.

 

د – عوامل روانی :

 

اکثر تصمیم گیری ها مشکل هستند بلحاظ آنکه عوامل روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی نیز در این فرایند سهیم هستندQuinn ; 1980 ; 134 ). )

 

۲ – ۴ – انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

 

با توجه به عوامل فوق، انواع تصمیم گیری بر مبنای درجه اطلاعات موجود در باره وقوع متغیرهای غیر قابل کنترل از آن، به قرار ذیل است:

 

الف – تصمیم گیری در شرایط اطمینان :

 

این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای مؤثر موجود در آن ثابت فرض شوند. بزبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم را می‌داند. مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدل‌های ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت ، مدل‌های کلاسیک بهینه سازی ، کنترل موجودی ، مدل جایگزینی ، تخصیص کار ، برنامه ریزی خطی و مواردی از برنامه ریزی پویا است . (حاضر،.۱۳۷۴٫ ۴۲- ۴۶).

 

ب – تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان :

 

این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک تقسیم می‌گردد. تصمیم گیری در شرائط عدم اطمینان کامل برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می شود، لیکن اطلاعاتی از گذشته به منظور پیش‌بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آن ها ممکن نیست. مدلسازی تصمیم گیری توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود. در این حالت تصمیم گیر به روش های شهودی و یا خلاق نیز مراجعه می کند . (امیدیان ، ۱۳۸۰،۶ -۱۸).

 

ج – تصمیم گیری در شرایط تعارض :

 

برای زمانی است که استراتژی های رقبا برای یک تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل کنترل از شرائط تصمیم گیری او شوند. در این حالت از تئوری بازی‌ها برای حل مسئله استفاده خواهیم نمود. تصمیم گیری مهمترین وظیفه یک مدیر در سطح عالی است و درعین حال راحت ترین کار برای آن است که انسان اشتباه نماید. مگر آنکه مدیر به فرایند تصمیم عنایت داشته باشد. ( پیری، ۱۳۷۳ . ۹ -۱۴).

 

 

۲ – ۵ – زمان و تصمیم گیری

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | مرحله دوم- برنامه­ ریزی درس: – 7

همچنین(لویس براون ، ۲۰۰۹) معتقد است که چرخه ی درس پژوهی برای معلمان فرصتی فراهم می‌کند

 

  • با دقت درمورد اهداف مرتبط با یک درس ویژه، واحد و یک موضوع تفکر کنند.

 

  • عمیقا ‌در مورد اهداف بلند مدت آن برای دانش آموزان فکر کنند. چه تفاوتی بین آنچه الان دانش آموزان هستند و آنچه که امیدواریم بشوند وجود دارد ؟

 

  • بهترین دروس در دسترس را مطالعه و بهبود بخشند؛

 

  • دانش خود را در باره موضوع تعمق بخشند و این کار را با در نظر گرفتن سوالاتی مانند آنچه در زیر آمده انجام دهند: چه دانش و درک ‌و فهمی دارای اهمیت است؟ این دانش و درک وفهم چگونه گسترش می‌یابد؟ تفاوت بین درک وفهم و آگاهی دانش آموز چیست؟

 

  • راجع به اهداف بلند مدت برای دانش آموزان عمیقا فکر کنید. اختلاف و شکاف بین اینکه دانش آموزان الان چه کسانی هستند و آنچه امیدواریم در آینده باشند چیست؟

 

  • بهترین درس های در دسترس را بررسی و توسعه دهند.

 

  • اطلاعات دانش آموزان را درباره ی موضوع گسترش دهید و این کار را با در نظر گرفتن سوالاتی مانند زی انجام دهید: چه دانش و اطلاعاتی مهم هستند؟ این دانش و اطلاعات چگونه به وجود می‌آیند؟اختلاف موجود در دانش و درک و دانش آموز وجود دارد؟

 

  • درس را با همیاری طراحی کنند.

 

  • تفکر دانش آموزان را پیش‌بینی کنند.

 

  • با دقت رفتار ویادگیری دانش آموز را بررسی کنند.

 

  • راهکارهای آموزشی قدرتمند را بسازند- به عنوان نمونه، راهکارهای پرسش کردن را توسعه دهید که علاقه و یادگیری را در دانش آموزان تحریک کنند.

۲ -۴ -۷- تاریخچه­ درس پژوهی

 

تاریخچه­ درس پژوهی به قبل از سال­های ۱۹۰۰ میلادی بر می­گردد. اگر چه آموزش ضمن­خدمت معلمان در مدرسه به اوایل دهه­ ۱۹۶۰ میلادی بر می‌گردد، ایده ی تلفیق آن با درس پژوهی در اواسط دهه­ ۱۹۶۰ میلادی بنا شد. این تلاش های مردمی، ده سال بعد توسط سیاست­گذاران آموزشی ژاپن مورد توجه قرار گرفت، اما با وجود حمایت و تشویق دولت ژاپن، انجام این فعالیت به صورت داوطلبانه باقی ماند(فرناندز و یوشیدا، ۲۰۰۴).

 

ایزودا[۳۵] (نقل از ایوبیان،۱۰ :۱۳۸۵ الف )در این رابطه می­نویسد:

 

معلمان از طریق درس­پژوهی، سبک تدریس خود را بهبود می­دادند.چنین پژوهشی که شامل مشاهده­ تدریس یکدیگر است، در حدود سال­های ۱۸۷۰ یعنی در شروع دوران سلطنت می جی[۳۶] به معلمان ابتدایی ژاپنی در دانشگاه سکوبا[۳۷] ارائه گردید و در آن، معلمان را با روش تدریس به سبک سخنرانی آشنا می­کردند، چرا که در دوران قبل از می جی تنها روش تدریس در ژاپن روش تدریس خصوصی(معلم سرخانه) بود و دولت­مردان ژاپنی تلاش می­کردند تا هرچه سریع­تر روش­های جدیدی را برای بهبود سبک غربی تدریس به معلمان خود معرفی کنند. این تلاش­ها پس از گذشت بیش از صد سال به یک شیوه­ ژاپنی برای پژوهش تدریسی و به کار گیری برنامه درسی جدید و توسعه حرفه­ای منجر شد. در واقع از معلمان ژاپنی این انتظار می­رفت و می­رود که بیشتر، یک محقق آموزشی باشند.

 

لوئیس(نقل از ائتلاف منطقه­ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم،۲۰۰۳:۶)معتقد است که: “ژاپنی­ها تدریس به صورت سخنرانی را به تدریس برای فهمیدن تبدیل کرده ­اند.” هم­اکنون بسیاری از مدارس ابتدایی و راهنمایی(۹۹% معلمان ابتدایی و ۵۰% معلمان راهنمایی) و بعضی از دبیرستان­ها در ژاپن به طور فعال با این فرایند درگیر هستند(فرناندز و یوشیدا، ۲۰۰۴؛ اداره­ی آموزش و پرورش آمریکا). یک معلم ژاپنی(نقل از استیگلر و هیبرت،۱۹۹۹:۱۳۵)می­گوید: ” این که چرا ما درس پژوهی را انجام می‌دهیم نمی دانم؛ فقط این را می دانم که اگر این کار را انجام نمی دادیم، معلم نمی­شدیم.” معلم دیگری می­گوید: ” اگر وقت آزاد داشته باشم، به کلاس معلم دیگری می­روم و وانمود می­کنم که دانش ­آموز هستم.”

 

پس از آن­که نتایج TIMSSمنتشر شد و شکاف زیاد بین دانش ­آموزان آمریکایی و ژاپنی سخن اصلی آموزشگران و سیاستمداران آموزش ریاضی گردید، بررسی­ های ویدیویی روی روش­های تدریس برخی از کشورهای شرکت کننده در این آزمون، از جمله ژاپن صورت گرفت. نتایج این بررسی­ها نشان داد که معلمان ژاپنی از فرآیندی در تدریس خود، بهره می‌برند که موجب بهبود پیشرفت تحصیلی در دانش ­آموزان و توسعه حرفه­ای خود و در نتیجه تحول در فرایند یاددهی-یادگیری می شود. این فرایند سحرآمیز چیزی نبود به جز درس پژوهی.

 

از آن به بعد درس پژوهی که در ژاپن از دوره ی می جی شروع شده بود، در آمریکا از سال ۱۹۹۹ و پس از آن در چین ، آلمان و انگلیس از سال ۲۰۰۰، سنگاپور از سال ۲۰۰۱ و استرالیا از سال ۲۰۰۳، رسماً آغاز گردید(سرکارآرانی، ۱۳۸۵) در سال‌های ۱۹۵۰ در چین (چن ۲۰۱۱) و از سال‌های ۱۹۹۰ از منطقه ی اقیانوس آرام گذشت (لی ۲۰۱۱) و وارد ایالات متحده و کانادا شد. این روش الان در اروپا، افریقا و خاورمیانه به کار می رود (دادلی، ۲۰۱۲، شیمیزو و تاکویا، ۲۰۱۲)

 

۲-۴-۸- مراحل درس پژوهی

 

اگر چه شکل درس پژوهی در سراسر ژاپن متفاوت است ولی مراحلی که نشان دهنده ویژگی­های این روش است را ‌می‌توان توصیف کرد. درس پژوهی معمولاً طی مراحل زیر انجاممی شود.

 

مرحله اول- تبیین مسئله:

 

 

 

اساساً درس پژوهی یک فرایند حل مسئله است. ‌بنابرین‏ مرحله­ اول به تبیین مسئله­ای اختصاص دارد که فعالیت گروه درس پژوهی را برانگیخته است و هدایت خواهد کرد. مسئله می ­تواند یک سؤال عمومی (برای مثال برانگیختن علاقه دانش آموزان به ریاضی) یا سؤال جزئی­تر باشد (برای مثال، بهبود فهم دانش ­آموزان از چگونگی جمع کردن کسرهایی با مخرج های نامساوی) . سپس گروه به مسئله شکل می­دهد و برآن تمرکز می­ کند، به نحوی که بتواند در یک درس خاص کلاسی مطرح شود. معمولاً معلمان مسئله­ای را انتخاب می‌کنند که از فعالیت­های خود به دست آورده اند یا برای دانش آموزانشان دشواری­هایی ایجاد ‌کرده‌است.

 

 

مرحله دوم- برنامه­ ریزی درس:

 

هنگامی که یک هدف یادگیری انتخاب شد، معلمان برای برنامه ریزی و طراحی درس تشکیل جلسه می‌دهند. اگرچه در نهایت یک معلم، درس را به عنوان بخشی از فرایند پژوهش تدریس خواهد کرد، ولی خود درس محصول گروهی تلقی می­ شود. در این جا هدف نه تنها تولید یک درس اثربخش بلکه درک چگونگی و چرایی کارکرد درس برای افزایش فهم مطالب در میان دانش آموزان است. اغلب، برنامه ی اولیه ای که گروه تولید می‌کند، در جلسه ای برای همه معلمان مدرسه مطرح می شود تا به نقد در آید. بر مبنای چنین بازخوردی، نسخه ی تجدید نظر شده آماده­ی اجرا می شود. این فرایند برنامه ریزی اولیه ممکن است چندین ماه طول بکشد.

 

مرحله سوم- آموزش درس:

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۵- تئوری نشانه‌شناسی اقلام تعهدی – 4

هنگامی که جریان‌های نقدی پس از شناسایی درآمدها و هزینه ها، رخ دهد، مدیران باید مبلغ وجه نقدی قابل وصول یا قابل پرداخت در آینده را برآورد کنند. تا اندازه ای که تحقق جریان‌های نقدی نسبت به برآورد اقلام تعهدی آن‌ ها متفاوت باشد، ثبت روزنامه تعهدی افتتاحیه دارای خطای برآوردی خواهد بود که از طریق ثبت روزنامه تعهدی اختتامیه اصلاح می‌شود. این موضوع از طریق لحاظ کردن خطای برآوردی اقلام تعهدی افتتاحیه و اختتامیه مرتبط با جریان‌های نقدی آتی در مدل مورد توجه قرار می‌گیرد (سعیدا اردکانی و محمودیان، ۱۳۸۹).

 

استفاده از برآورد کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو دسته مطالعات پیشین می‌باشد. اولاً مطالعات انجام شده در زمینه مزایای استفاده از فرایند اقلام تعهدی نشان می‌دهد که سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد جریان‌های نقدی است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴؛ ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳). ثانیاًً برخی از مطالعات گذشته از مدل اقلام تعهدی اختیاری به منظور بررسی دست‌کاری اقلام تعهدی به منظور دستیابی به اهداف مشخص مدیران استفاده شده است (اسکات و همکاران، ۲۰۰۵). در این صورت اقلام تعهدی همانند ابزاری عمل می‌کنند که با حساب آرایی نامطلوب موجب گمراهی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی می‌شود. در این مطالعات نشان داده شده که نیات مدیران عامل تأثیرگذاری روی میزان خطای برآورد اقلام تعهدی محسوب می‌شود.

 

در مقابل این سؤال مطرح می‌شود که آیا کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند تحت تأثیر خصوصیات و ویژگی‌های صنایع و شرکت‌ها قرار گیرد. تفکیک این عوامل و موارد یادشده از آن جهت اهمیت دارد که ویژگی‌های شرکت‌ها و صنایع قابل مشاهده و بررسی هستند، در حالی که نیات مدیران را نمی‌توان به راحتی تشخیص داد و کشف کرد. از این جهت خطای برآورد اندازه گیری شده در این مقاله بدون در نظر گرفتن عامل نیات و قصد مدیران اقدام به ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها می‌شود.

 

هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین‌تر خواهد بود. ‌بنابرین‏ توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت‌ها مهم و حیاتی است. از آنجا که اطلاعات مربوط به سود در مقایسه با سایر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران است، ‌بنابرین‏ توجه به ویژگی‌های کیفی سود گزارش شده بسیار مهم است (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴).

 

بر این اساس تجزیه و تحلیل اقلام تعهدی به دو صورت انجام می‌شود:

 

حالت اول: رابطه میان شاخص کیفیت اقلام تعهدی و ویژگی‌های منحصر به فرد شرکت ارزیابی می‌شود.

 

حالت دوم: رابطه بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی می‌کند.

 

دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل اینکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. نتیجه می‌گیریم که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت اسکات (۲۰۰۸) نشان داد که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می‌شود.

 

۶) مدل جونز

 

در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیرعادی برآورد می‌گردد. مدلی که جونز[۴۹] (۱۹۹۱) برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده در خصوص این روش می‌باشد در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی (غیر اختیاری) را به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری) و غیر عادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشد. ‌بنابرین‏ جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد (بارتو و همکاران[۵۰]، ۲۰۰۰). در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر محاسبه می­ شود:

 

رابطه (۲-۱)

 

  1. TAit= Eit – CFOit

 

 1. TAt= (CAt – Casht – CLt STDt – Depnt) رابطه (۲-۲)

: تغییرات، TA: کل اقلام تعهدی شرکت i ام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CAt: تغییر در دارایی‌های جاری، Casht: تغییر در وجه نقد، CLt: تغییر در بدهی‌های جاری، STDt: تغییر در حصه جاری تسهیلات دریافتنی، Depnt: هزینه استهلاک (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴).

 

۲-۴-۲- نقش و اهمیت اقلام تعهدی

 

یکی از نقش‌های مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریان‌های نقدی در طول زمان می‌باشد. به طوری که اعداد تعدیل شده بهتر عملکرد شرکت را ارزیابی کند. اقلام تعهدی اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می‌باشند که اگر اشتباه باشند باید در سود و اقلام تعهدی آینده تصحیح شوند. ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می‌یابد (جول و همکاران، ۲۰۰۷[۵۱]). به عنوان نمونه از دیدگاه پالپو خطای برآورد به عنوان عاملی است که کیفیت حسابداری را کاهش می‌دهد. او اعتقاد دارد صحت، درستی و دقت برآورد به ویژگی‌های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش‌بینی محیط شرکت بستگی دارد (دیچاو و دیچو، ۲۰۰۲). اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان‌های نقدی در طول زمان می‌شوند و ‌بنابرین‏ اقلام تعدیل شده (سود) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می‌کنند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن‌ ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می‌شوند (چنگ و فن[۵۲]، ۲۰۱۲).

 

۲-۵- تئوری نشانه‌شناسی اقلام تعهدی

 

موضوع نشانه‌شناسی، مبادله اطلاعات و یا به تعبیر دیگر، ارتباط است. نشانه‌شناسی را می‌توانیم شاخه‌ای محوری از دانش نظام‌‌یافته ارتباطات بدانیم. در دانش ارتباطات بحث از پیام محوریت دارد. پیام یک نشانه یا رشته‌ای از نشانه ها است که از یک منبع تولید نشانه ها به یک دریافت‌کننده نشانه یا مقصدی خاص انتقال داده می‌شود. هر منبع یا دریافت‌کننده ممکن است موجودی زنده یا دست‌ساخت‌ بشر، مانند یک کامپیوتر باشد (سبک[۵۳]، ۱۹۹۴).