وبلاگ

توضیح وبلاگ من

ساخت آغاز‌گر پایان ‌بخش در کتابهای درسی کودکان و ارتباط آن با درک خواندن نگرشی نقشگرا- قسمت ۱۴

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

یکی از روش های بررسی روابط علّی بین متغیرها مدل معادلات ساختاری می باشد. از این روش تحت عنوان مدل علّی یاد شده است. هنگامی که داده های به دست آمده از نمونه به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل تحلیل نمود و برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده آزمود ( آذر،۱۳۸۱ ، ۶۰-۶۱) . در واقع اساس تحلیل در برنامه لیزرل بر مبنای ماتریس کواریانس یا همبستگی بین متغیرها می باشد (وظیفه دوست و فرخیان،۱۳۸۸ ، ۱۴۸) . لذا در تحقیق حاضر همبستگی میان متغیرهای تحقیق محاسبه گردید که نتایج آن در جدول ۴-۱۲ ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که بین همه متغیرهای موجود در مدل تحقیق در سطح خطای ۵ درصد همبستگی وجود دارد. بنابراین هرگونه تغییر در یکی از متغیرها با تغییری هم جهت در سایر متغیرها همراه خواهد بود. با توجه به وجود همبستگی بین متغیرهای مدل، در ادامه برای تعیین نوع و میزان اثر هر یک از متغیرها بر یکدیگر از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده میشود.
جدول ۴-۱۲- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 


فرم در حال بارگذاری ...

« بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالیبررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندان های استان آذربایجان شرقی- قسمت ۹ »