وبلاگ

توضیح وبلاگ من

سیستم های اطلاعاتی مدیریت صنعتی- قسمت ۲

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

 

  • مدیریت محصول و پلتفرم
  • توان رقابتی در کیفیت و قیمت
  • حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی

 

بنابراین جهت رسیدن به این چشم انداز ها و اهداف باید از زنجیره تأمین و سیسیتم اطلاعاتی و مدیریت دانش در سطح عالی برخوردار باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش انجام می گردد ( پایگاه رسمی گروه خودروسازی سایپا)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۴)اهداف پژوهش

ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا
-بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.

۱-۵) فرضیه های پژوهش

۱- سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۲- سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۳- سیستم های اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۴- مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر معنادار مثبت دارد.

۱-۶) روش تحقیق

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و کاربردی می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر بین سیستم های اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش بر روی زنجیره تأمین پرداخته می شود. برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه های مورد نظر میزان همبستگی و ارتباط متغیر ها مشخص می شود.

۱-۷) روش گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر، از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد.
۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه ای:
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه ای نظیر کتاب ها، پایان نامه ها، گزارش طرح ها ووژه ها، ژورنال ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت خواهد گرفت.
۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده میگردد.
۳- داده های سازمانی
در تحقیق حاضر از داده های بدست آمده از پاسخگویی به پرسشنامه های سیستم های اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش . برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است.

۱-۸) ابزار گردآوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است.

  1. پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،۱۳۹۰)

این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

  1. پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،۱۳۸۶)

این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

  1. پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،۱۳۹۱)

این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.

۱-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،۱۳۸۰).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری،۱۳۸۸). کلیه تجزیه و تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .

۱-۱۰) محدودیت های پژوهش

هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:

  • عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان
  • بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.
  • محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی شود).


فرم در حال بارگذاری ...

« بررسی میزان تأثیر هویت قومی بر مشارکت سیاسی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران- قسمت ۳بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل- قسمت ۷ »