وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان سازمان تعاون روستایی

 
تاریخ: 24-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

م بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

 

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ————————  92

 

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس نظریه  (واتکینز- مارسیک) ————————  93

 

بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  94

 

روش انجام کار و شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های آماری ————————  95

 

بخش دوم  – تجزیه و تحلیل داده ها – یافته های توصیفی ————————  96

 

تحلیل توصیفی مشاهدات و داده ها ————————  96

 

فراوانی سازمان یادگیرنده ————————  96

 

فراوانی خلاقیت کارکنان ————————  97

 

آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

 

 

 

آزمون فرضیات ————————  99

 

آزمون کلموگرف اسمیرنوف – سازمان یادگیرنده  ————————  99

 

آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

 

آزمون فرضیه اصلی ————————  100

 

آزمون فرضیه فرعی 1 ————————  101

 

آزمون فرضیه فرعی 2 ————————  102

 

آزمون فرضیه فرعی 3 ————————  103

 

آزمون فرضیه فرعی 4 ————————  104

 

آزمون فرضیه فرعی 5 ————————  105

 

آزمون فرضیه فرعی 6 ————————  106

 

آزمون فرضیه فرعی 7 ————————  107

 

اولویت بندی اهمیت مولفه های سازمان یادگیرنده در ارتباط با خلاقیت کارکنان———————— 108

 

ضرایب تعیین مدل ها ————————  108

 

برآوردضرایب مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

 

ترتیب اولویت مولفه­های سازمان یادگیرنده  ————————  110

 

فصل سوم – نتایج و بحث  

 

بخش اول – یافته های پژوهش (3-1)  ————————  112

 

نتیجه گیری کلی  ————————  114

 

بخش دوم – پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی (3-2) ————————  115

 

پیشنهادهای کاربردی  ————————  115

 

پیشنهادهایی پژوهشی  ————————  121

 

مشکلات و محدودیتهای تحقیق ————————  122

 

منابع فارسی ————————  123

 

منابع خارجی ————————  128

 

پیوست­ها :

 

پرسشنامه سازمان یادگیرنده ————————  134

 

پرسشنامه خلاقیت بر اساس مدل پلسک ————————  136

 

سازمان تعاون روستایی ————————  138

 

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران ————————  138

 

ماموریت و وظایف سازمان ————————  140

 

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

 

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  141

 

اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ————————  142

 

استراتژی های کلان سازمان ————————  143

 

فناوری اطلاعات و هدایت ————————  143

 

فناوری اطلاعات و حمایت ————————  144

 

فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت ————————  144

 

سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ————————  146

 

آموزش و توسعه تعاون روستائی ————————  146

 

تهیه و توزیع کالاهای مصرفی ————————  147

 

خرید و فروش محصولات کشاورزی ————————  147

 

خدمات فنی و کشاورزی ————————  148

 

صنایع تولیدی و تبدیلی ————————  148

 

اعتبارات روستائی ————————  148

 

نظارت و کنترل ————————  148

 

خلاصه انگلیسی ————————  149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره (1-1)   خلاصه دیدگا هها درباره ویژگی هاومولفه های سازمان یادگیرنده ————————   40

 

جدول شماره (1-2)   مولفه های خلاقیت از دید دانشمندان مختلف ————————   59

 

جدول شماره  (2-1)   جامعه و نمونه آماری در سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی ————————   90

 

جدول شماره (2-2)  تقسیم بندی سوالات پرسشنامه ————————  91

 

جدول شماره(2-3)  آماره پایایی پرسشنامه – متغیر سازمان یادگیرنده ————————   93

 

جدول شماره(2-4)  آماره پایایی پرسشنامه –  مولفه های  سازمان یادگیرنده ————————   93

 

جدول شماره  (2-5)  آمار پایایی پرسشنامه  –  متغیر خلاقیت ————————  94

 

جدول شماره (2-6)   آمار پایایی پرسشنامه  –  مولفه های خلاقیت ————————  94

 

جدول شماره (2-7)   آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ————————  96

 

جدول شماره (2-8)  آماره های توصیفی مولفه های سازمان یادگیرنده ————————  98

 

جدول شماره(2-9)   آماره های توصیفی خلاقیت ————————  98

 

جدول (2-10)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  سازمان یادگیرنده ————————  99

 

جدول (2-11)  آزمون کلموگرف اسمیرنوف –  خلاقیت ————————  99

 

جدول شماره ( 2-12 ) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سازمان یادگیرنده  و خلاقیت کارکنان—————————– 100

 

جدول شماره  (2-13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین یادگیری مستمر کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  101

 

جدول شماره  (2-14)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سطح پرسش و گفتگو درسازمان و خلاقیت کارکنان —————————–  102

 

جدول شماره  (2-15)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تشویق حس همکاری و یادگیری و خلاقیت کارکنان ——————————  103

 

جدول شماره  ( 2-16 )نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توانمند سازی کارکنان و خلاقیت کارکنان —————————–  104

 

جدول شماره  (2-17)نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین طراحی و اجرای سیستمهایی برای مشارکت افراد در یادگیری و خلاقیت کارکنان ————————  105

 

جدول شماره ( 2-18 )نتایج آزمون آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین میزان مرتبط بودن سیستم با محیط خود و خلاقیت کارکنان ——————————  106

 

جدول شماره  (2-19) نتایج  آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین رهبری استراتژیک  و خلاقیت کارکنان —————————–  107

 

جدول شماره ( 2-20) ضرایب تعیین مدل ها ( رگرسیون ) ————————  108

 

جدول شماره (2-21) جدول برآورد ضرایب  مدل­ها و آزمون معنی­داری  ————————  109

 

جدول شماره ( 2-22 ) ترتیب الویت ارتباط هر یک از مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت کارکنان سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی ———————————-  110

 

جدول شماره ( 3-1 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ————————  114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  نمودارها  اشکال

 

شکل شماره (1-1) مدل تحلیلی تحقیق  ————————  15

 

شکل شماره (1-2)  مدل عملیاتی متغیر پیش بین ( سازمان یادگیرنده ) ————————  16

 

شکل شماره (1-3)  مدل عملیاتی متغیر ملاک ( خلاقیت ) ————————  17

 

شکل شماره (1-4)  فرایند یادگیری هوبر ————————  29

 

شکل شماره (1-5)  یادگیری تک حلقه ای ————————  29

 

شکل شماره (1-6)   یادگیری دو حلقه ای ————————  30

 

شکل شماره (1-7 )  یادگیری سه حلقه ای ————————  31

 

شکل شماره (1-8)   تبیین مدل سازمان یادگیرنده ————————   32 

 

شکل شماره(1-9)   الگوی ﺳﻨﮕﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ————————   37

 

شکل شماره (1-10)    الگوی واتکینز و مارسیک برای سازمان یادگیرنده ————————   39 

 

شکل شماره (1-11)   مراحل پیاده سازی سازمان یادگیرنده ————————   42

 

نمودار شماره(2-1) فراوانی سازمان یادگیرنده ————————  96

 

نمودار (2-2)   فراوانی خلاقیت کارکنان ————————  97

 

            

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فرم در حال بارگذاری ...

« بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و کیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی نقش و میزان تاثیر فاکتور های فردی کارکنان در کیفیت تسهیم دانش »