وبلاگ

توضیح وبلاگ من

تاثیر هشت هفته تمرین بی هوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در رات های ماده ی نژاد اسپراگوداولی

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

هدف این فصل، تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده بر اساس اهداف و روش شناسی تحقیق می­باشد. هنگامی که حجم قابل توجهی از اطلاعات کمی برای تفسیر داده­ ها ­ گردآوری می­شوند، ابتدا لازم است آن­ها به صورتی سازمان­بندی و خلاصه شوند که به روشنی قابل فهم و انتقال باشند. لذا یافته­ های حاصل از این تحقیقات در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق پرداخته و از مشخصه­های آماری چون انحراف استاندارد، میانگین و مقادیر کمینه و بیشینه استفاده شده است. در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق پرداخته و از روش­های آمار استنباطی همچون آزمون­های بیان تفاوت استفاده گردیده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۴-۲- یافته­ های توصیفی

در جدول ۴-۱ مقادیر میانگین، انحراف استاندار، کمینه و بیشینه فاکتورهای وابسته ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین ۶ نشان داده شده است
جدول ۴- ۱: یافته­ های توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا
و اینترلوکین ۶ در سه گروه پیش آزمون، کنترل و تمرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه تعداد
ویسفاتین (نانوگرم/ میلی لیتر) پیش آزمون ۰۵۸/۰ ۰۰۴۰/۰ ۰۵۰/۰ ۰۶۴/۰ ۱۵
کنترل ۰۵۲/۰ ۰۰۳۸/۰ ۰۴۶/۰ ۰۵۸/۰ ۱۵
تمرین ۰۵۲/۰ ۰۰۴۲/۰ ۰۴۵/۰ ۰۵۹/۰ ۱۵
TNF-α (پیکوگرم بر میلی لیتر) پیش آزمون ۴۱/۷ ۵۹/۵ ۱/۰ ۲/۱۸ ۱۵
کنترل ۰۲/۲۸ ۳۸/۱۶ ۷/۶ ۵۰/۶۶ ۱۵
تمرین ۲۲/۱۰ ۳۸/۹ ۱/۰ ۳۸ ۱۵
IL-6 (پیکوگرم بر میلی لیتر) پیش آزمون ۰۶/۱۳۴ ۱۵/۲۲ ۷۹ ۷/۱۷۳ ۱۵
کنترل ۷۸/۱۳۷ ۷۲/۲۱ ۹۰ ۲/۱۶۷ ۱۵
تمرین ۶۳/۱۱۱ ۰۲/۲۷ ۶/۷۱ ۹/۱۷۶ ۱۵
وزن آزمودنی ها (گرم) پیش آزمون ۱۳/۲۳۲ ۳۶/۱۴ ۲۰۹ ۲۵۱ ۱۵
کنترل ۶۷/۲۶۳ ۹۵/۱۳ ۲۴۵ ۳۰۵ ۱۵
تمرین ۲/۲۰۸ ۱۳/۲۳ ۱۶۳ ۲۵۵ ۱۵

همانگونه که در جدول ۴-۱ ملاحظه می­کنید میانگین ویسفاتین در گروه تمرین ۰۵۲/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) نسبت به گروه پیش آزمون ۰۵۸/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) کاهش می­یابد اما نسبت به گروه کنترل ۰۵۲/۰ (نانوگرم/ میلی لیتر) تغییری مشاهده نمی­ شود. میانگین فاکتور نکروزی تومور آلفا (TNF-α) در گروه تمرین ۲۲/۱۰ (پیکوگرم بر میلی لیتر) می باشد که در مقایسه با گروه پیش آزمون اندکی افزایش ۴۱/۷ (پیکوگرم بر میلی لیتر) اما در مقایسه با گروه کنترل ۰۲/۲۸ (پیکوگرم بر میلی لیتر) کاهش یافته است. همچنین با توجه با جدول مشخص می­گردد که سطوح اینترلوکین-۶ در گروه تمرین برابر با ۶۳/۱۱۱ (پیکوگرم بر میلی لیتر) و در گروه پیش آزمون برابر با ۰۶/۱۳۴ (پیکوگرم بر میلی لیتر) می­باشد، که نشان از پایین­تر بودن میزان این اینترلوکین نسبت به گروه کنترل ۷۸/۱۳۷ (پیکوگرم بر میلی لیتر) دارد. در نهایت وزن آزمودنی­ها نیز در گروه تمرین ۲/۲۰۸ (گرم) می­باشد که در مقایسه با گروه پیش آزمون ۱۳/۲۳۲ (گرم) و گروه کنترل ۶۷/۲۶۳ (گرم) کاهش یافته است.

۴-۳- یافته های مرتبط با سوالات پژوهش

 

۴-۳-۱- آزمون سوال اول

آیا تمرینات بی هوازی شدید، تاثیر معناداری بر سطوح ویسفاتین پلاسما در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟
با توجه به جدول ۴-۲، مقدار آماره آزمون(F)، ۶۷۸/۱۱ و سطح معناداری آزمون ۰۰۱/۰ می­باشد. از آنجا که احتمال معناداری ۰۰۱/۰، کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین متغیر مستقل تاثیر معناداری بر ویسفاتین دارد و نشان می­دهد سطوح ویسفاتین در بین گروه­های مختلف، متفاوت است. از این­رو مشخص می­گردد تمرینات بی هوازی شدید باعث تغییرات سطوح ویسفاتین پلاسما در موش­های ماده می­ شود. آزمون تعقیبی Tukey نشان داد که این تفاوت در بین گروه تمرینی و پیش­ آزمون معنی­دار (۰۰۱/۰p=) و بین گروه تمرینی و کنترل غیرمعنی­دار (۹۷۲/۰p=) است و به طور متوسط کمترین میانگین متعلق به گروه تمرینی ۲۲/۴±۶۷/۵۱ (نانوگرم/ میلی لیتر) و بیشترین مقدار مربوط به گروه پیش آزمون ۴±۵۸ (نانوگرم/ میلی لیتر) بود (نمودار ۴-۱).
جدول ۴- ۲: آزمون آماری بین گروهی ویسفاتین در بین گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آماره مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین F ارزش P مقدار
ویسفاتین ۱۱۱/۳۸۱ ۲ ۵۵۶/۱۹۰ ۶۷۸/۱۱ ۰۰۱/۰

در نمودار ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد ویسفاتین در بین گروه­ها آورده شده است.
نمودار ۴- ۱: تفاوت میانگین و انحراف استاندارد ویسفاتین در بین گروه­ها

۴-۳-۲- آزمون سوال دوم

 

آیا تمرینات شدید بی هوازی تاثیر معناداری بر سطوح IL-6 پلاسما در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی دارد؟

با توجه به جدول ۴-۳، مقدار آماره آزمون(F)، ۳۱/۵ و سطح معناداری آزمون ۰۰۹/۰ می­باشد. از آنجا که احتمال معناداری ۰۰۹/۰، کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین متغیر مستقل تاثیر معناداری بر اینترلوکین-۶ دارد و نشان می­دهد سطوح اینترلوکین در بین گروه­های مختلف، متفاوت است. از این­رو مشخص می­گردد تمرینات بی­هوازی شدید باعث تغییرات سطوح اینترلوکین پلاسما در موش­های ماده می­ شود. آزمون تعقیبی Tukey نشان داد که این تفاوت در بین گروه تمرینی و پیش آزمون (۰۳۵/۰p=) و گروه تمرینی و کنترل (۰۱۲/۰p=) معنی­دار است و به طور متوسط کمترین میانگین متعلق به گروه تمرینی ۰۲/۲۷±۶۳۳/۱۱۱ (پیکوگرم بر میلی لیتر) بود (نمودار ۴-۲).
جدول ۴- ۳: آزمون آماری بین گروهی اینترلوکین-۶ در بین گروه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آماره مجموع مربعات درجه آزادی مربع میانگین F ارزش P مقدار
اینترلوکین ۶ ۲۱۰/۶۰۰۲ ۲ ۱۰۵/۳۰۰۱ ۳۱/۵ ۰۰۹/۰

در نمودار ۴-۲ میانگین و انحراف استاندارد اینترلوکین-۶ در بین گروه ها آورده شده است.


فرم در حال بارگذاری ...

« تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ ۹۱)- قسمت ۷پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدل مدیریت دانش SECI »